Primăria Gottlob județul Timiș

Concurs la Primaria Gottlob


ANUNŢ
cu privire la organizarea concursului pentru posturile vacante din cadrul
Primariei comunei Gottlob
Luând în considerare prevederile
Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificări şi completări;
Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificări şi completări;
Legii nr. 284/2010-Legea cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificări;
Institutia Primaria comuna Gottlob organizează examen în vederea ocuparii posturilor vancante din cadrul Primariei Comunei Gottlob, în următoarele condiţii:
Concursul se va organiza pentru posturile vacante de:
 Referent, clasa III, grad profesional asistent, postul fiind prevazut in cadrul Compartimentul Financiar Contabil (1 post);- vechime minim 6 luni;
 Referent, clasa III, grad profesional principal, postul fiind prevazut in cadrul Compartimentul Agricol (1 post); - vechime 5 ani;
 Referent, clasa III, grad profesional asistent, postul fiind prevazut in cadrul Compartimentul Asistenta Sociala (1post) - vechime minim 6 luni;
Conditii de desfasurare a examenului:
Examenul constă în 3 etape succesive: selecţia dosarelor, proba scrisă si interviul, etape care se vor desfasura la sediul Primariei comunei Gottlob.
Selecţia dosarelor se va realiza în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor.
Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.
Data probei scrise: 19.08.2016 ora 09.00, la sediul: Primariei Gottlob;
Data probei interviu: data şi ora susţinerii se afişează odată cu rezultatele la proba scrisă a examenului.
Dosarul de concurs : În vederea participării la concurs, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III - a, candidaţii depun dosarul de concurs, care va conţine în mod obligatoriu:
a)formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3;
b)copia actului de identitate;
c)copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
d)copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
e)cazierul judiciar;
f)adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g)declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.
2
Conditii generale de participare la concurs
Pentru a participa la examenul de concurs candidatii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
a) Candidatul trebuie sa îndeplineasca conditiile generale pentru a ocupa o functie publica, prevazute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul Functionarilor Publici republicata: Poate ocupa o funcţie publică persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:
- are cetăţenia română şi domiciliul în România;
- cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
- are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
- are capacitate deplină de exerciţiu;
- are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
- îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;
- îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;
- nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie şi de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice
b) Potrivit articolului 57 (5) din Leg 188/1999 republicata, persoanele care participa la concurs trebuie sa îndeplineasca conditiile de vechime în specialitatea functiilor publice, prevazute de lege. Condiţiile minime de vechime în specialitatea studiilor necesare participării la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie se stabilesc astfel: un an în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie de grad profesional asistent din clasa I, 8 luni pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie de grad profesional asistent din clasa a II-a sau 6 luni pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie de grad profesional asistent din clasa a III-a.
c) Conform art 9 lit c) din LEGE nr. 188 din 8 decembrie 1999 privind Statutul funcţionarilor publici*) – Republicare: Clasa a III-a cuprinde funcţiile publice pentru a căror ocupare se cer studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;
Bibiliografia stabilita pentru fiecare functie in parte:
 Referent, clasa III, grad profesional asistent, postul fiind prevazut in cadrul Compartimentul Financiar Contabil (1 post);
- Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală republicată;
- Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici (r2);
- Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici;
- Ordin nr. 1792 din 24 decembrie 2002 pentru aprobarea normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale;
- CODUL FISCAL din 8 septembrie 2015 (Legea 227/2015)
- Legea 82/1991 Legea contabilitatii republicata;
- Legea 273 din 2006 Legea finantelor publice locale;
 Referent, clasa III, grad profesional principal, postul fiind prevazut in cadrul Compartimentul Agricol (1 post);
- Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;
- Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, (r2), cu modificările şi completările ulterioare ;
3
- Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicată ;
- Legea fondului funciar nr. 18 din 19 februarie 1991*)- Republicare
- Legea nr. 1 din 11 ianuarie 2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997;
- Legea nr. 247 din 19 iulie 2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente;
- Legea nr. 10 din 8 februarie 2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989*) – Republicare.
- Legea nr. 165 din 16 mai 2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România.
- Ordinul nr. 734/480/1003/3727/2015 privind aprobarea Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019;
 Referent, clasa III, grad profesional asistent, postul fiind prevazut in cadrul Compartimentul Asistenta Sociala (1 post);
- Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;
- Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, (r2), cu modificările şi completările ulterioare ;
- Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicată ;
- Legea contabilităţii nr. 82/1991,republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- COD DEONTOLOGIC nr. 1 din 14 decembrie 2007 al profesiei de asistent social;
- Legea nr. 466 din 4 noiembrie 2004 privind Statutul asistentului social;
- Legea nr. 272 din 21 iunie 2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului*) – Republicată;
- Legea nr. 448 din 6 decembrie 2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap1) - Republicare
- Legea nr. 71 din 3 iunie 2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil
- Legea nr. 277 din 24 decembrie 2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei - Republicare*)
- Ordonanţă De Urgenţă nr. 148 din 3 noiembrie 2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului;
- Legea nr. 416 din 18 iulie 2001 privind venitul minim garantat.
- Hotărârea nr. 50 din 19 ianuarie 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat
- Ordonanţa De Urgenţă nr. 70 din 31 august 2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece;
Informatiile si detalii se obtin la nr de telefon 0256-383104 – persoana contact d-ul Inspector I asistent Bledea Vasile.